Гаранция за качество- ISO 9001:2008


ISO 9001:2008

В стремежа си да осигурим на клиентите ни най-високи гаранции при проектирането и производството на нашите изделия, “Санимобел“ и “ Мануфактурас Металикас Мадриленяс“ са сертифицирани по международния стандарт за качество UNE EN ISO 9001:2008, което ни задължава да работим непрекъснато с най-взискателните контроли за качество, от приемането на суровините във фабриката до спедицията на изделието до клиента.

Както суровините,така и готовата продукция преминават през високи нива на контрол,които нашият Отдел по качеството изисква,гарантирайки по този начин отличното състояние на изделията ни.

Всички наши изделия се произвеждат с машини от последно поколение като машини за щанцоване и центрове за прегъване с цифров контрол,под надзора на специализиран технически персонал.

Управление за здравословни и безопасни условия на труд- OSHAS 18001:2007

OSHAS 18001:2007

Внедрили сме стандарт OSHAS 18001:2007 , който предполага система за управление на здравословни и безопасни условия на труд (SGSST) ,увеличава здравословните и безопасни работни среди, предлагайки ни рамка, която ни позволява да идентифицираме и контролираме последователно рисковете за здравето и безопасността , нямалявайки злополуките, да подкрепяме съблюдаването на законите и да повишаваме производителността в цялост.

Това е международно призната спецификация за оценка на системи за управление на здравословни и безопасни условия на труд.

Околна среда- ISO 14001:2004

ISO 14001:2004

За да приведем в съответствие нашата екологична политика,централното ръководство на консорциума е утвърдило и внедрило Система за екологично управление, базираща се на изискванията на стандарт UNE EN ISO 14001:2004.

Предоставяме на разположение на всички наши клиенти и на широката общественост нашата екологична политика,следвайки фирмения ни принцип за прозрачност,който ни характеризира.

Тази екологична политика ни води към предотвратяване изпускането на вредни вещества,отпадъци и емисии в атмосферата и рециклиране на всичко,което е във възможностите ни ,с цел да сведем до минимум вредни въздействия върху околната среда.

Поради всичко това,нашите фирми са поели ангажимент за изпълнение на приложимото действащо законодателство за околната среда.

Екологично управление –EMAS III

EMAS III

Продължавайки да прилагаме системата за екологично управление ISO 14001:2004, успяхме да се регистрираме в Схемата на Общността за управление по околна среда и одит EMAS III, поемайки ангажимент за непрекъснато подобряване, проверявано от независими одити. Организациите EMAS са признати от Европейския съюз. Посредством това лого се гарантира истиността на информацията за околната среда,която предоставят.

Разработили сме разнообразни програми за пестене на електроенергия и устойчиво развитие на околната среда както при използване на електроенергията,така и при преработването на отпадъците,които се генерират в нашите фабрики. Имаме дефинирана екологична политика, прилагаме система за екологично управление и се отчитаме периодично за нейната ефикасност посредством екологична декларация, проверена от независими органи.Същата се намира на разположение на всички желаещи и на заинтересованите страни.